Acasa Actualitate Spitalul din Năsăud angajează, fără concurs, 11 asistenți medicali și 4 îngrijitoare! Vezi condițiile pentru angajare

Spitalul din Năsăud angajează, fără concurs, 11 asistenți medicali și 4 îngrijitoare! Vezi condițiile pentru angajare

Publicat de Radu SÎRBU

Spitalul Orasenesc ,,Dr. George Trifon’’ Nasaud – judetul Bistrita- Nasaud, angajeaza, temporar, fara concurs, pe durata determinata, in conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.136 /2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, coroborata cu prevederile art.27 alin.1 din Legea nr.55/2020
privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, urmatoarele posturi temporar vacante de asistenti medicali si ingrijitoare, pana la maxim 30 de zile de la incetarea starii de alerta:

COMPARTIMENT COVID -19:

 • 6 (sase) posturi de asistenti medicali generalisti (S/SSD/PL);
 • 4 (patru) posturi de ingrijitoare

TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC

 • 5 ( cinci ) posturi de asistenti medicali generalisti (S/SSD/PL); Pentru a ocupa un post, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
  generale:
   Are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
   Cunoaste limba română, scris si vorbit;
   Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
   Are capacitatea deplină de exercitiu;
   Îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice;
   Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
   Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni desăvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a
  intervenit reabilitarea. Conditii specifice:
 • pentru posturile de asistenti medicali specialitatea medicina generala ( S/ SSD/ PL)
   diplomă de licenta in specialitatea postului, diploma de absolvire a invatamantului
  superior de 3 ani in specialitate, diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta in
  specialitatea postului, certificat de grad principal, dupa caz;
 • pentru posturile de ingrijitoare
   diploma de absolvire scoala generala (10 clase);
  Dosarul de inscriere pentru angajare va cuprinde urmatoarele acte:
 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze (ANEXA NR.1);
 • declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
  2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile si completarile ulterioare
 • actul de identitate in termen de valabilitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie, dupa caz;
 • copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (diplomă de licenta in specialitatea postului, diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate, diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta in specialitatea postului);
 • cerificat de membru OAMGMAMR valabil, insotit de avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical generalist;
 • asigurare de raspundere civila valabila (suma minima asigurata 10.000 euro);
 • documente care atestă vechimea totală în muncă (copie carte de muncă, adeverintă/e angajator, raport REVISAL etc.)
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • curiculum vitae, model comun european;
 • declaratie pe proprie raspundere ca este / nu este incadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu;
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica

Toate actele prevăzute mai sus vor fi transmise scanate pe adresa de e-mail runos@spitalnasaud.ro, secretariat@spitalnasaud.ro, pana la data de 12.11.2020, ora 16.00, iar la subiectul mesajului va fi scris ,, dosar angajare fara concurs si numele persoanei’’.

PRECIZARI SUPLIMENTARE:
Conform REGULAMENTULUI privind ocuparea, fara concurs a posturilor vacante sau temporar vacante, pe durata determinata in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, de la nivelul spitalului, în situatia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizează
proba de interviu.

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR SE VOR AFISA PE PAGINA DE INTERNET A SPITALULUI: www.spitalnasaud.ro, în data de 13.11.2020 ora 10,00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admisi mai multi candidati pe post la selectia dosarelor.
La data prezentării, la sediul institutiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidatii declarati admisi vor prezenta actele în original, pentru certificare.

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului, la tel. 0263360684 / int.233.

(www.spitalnasaud.ro)

Related Articles

Leave a Comment