Acasa Educație-Tineret Prin sesizări către Avocatul Poporului și Ministerul Educației, parlamentarii PSD – Daniel Suciu, Bogdan Ivan și Ioan Deneș, încearcă să întoarcă decizia de desființarea celor 26 de clase propuse de Inspectoratul Școlar

Prin sesizări către Avocatul Poporului și Ministerul Educației, parlamentarii PSD – Daniel Suciu, Bogdan Ivan și Ioan Deneș, încearcă să întoarcă decizia de desființarea celor 26 de clase propuse de Inspectoratul Școlar

Publicat de Radu SÎRBU

Nemulțumirile mari legate de decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud de a reduce oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022 au ecouri până la foruri naționale. Parlamentarii bistrițeni PSD: deputații Daniel Suciu și Bogdan Ivan, și senatorul Ioan Deneș au sesizat avocatul poporului cu privire la situația mai multor instituții de învățământ din Bistrița-Năsăud, unde au fost schimbați directorii și s-au desființat mai multe clase de liceu, începând cu anul școlar 2021-2022.

”Subsemnații Ivan Bogdan Gruia și Suciu Vasile Daniel, în calitate de deputați în Camera Deputaților a României și Ioan Deneș în calitate de Senator formulăm prezenta sesizare

prin care invederăm că dreptul elevilor din Județul Bistrița- Năsăud la un învățământ predictibil, stabil și eficient este grav încălcat de inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița- Năsăud atât prin deciziile de numire a noilor directori, cât și prin deciziile privind desființarea tardivă și fără o analiză pertinentă și obiectivă a unor clasea IX a la nivelul liceelor din județ, solicitandu-vă respectuos ca in baza dispozițiilor art. 13 lit. b și c, art. 22 si art. 23 din Legea 35/1997 rep. și în urma propriei analize să constatați că actele emise sunt nelegale, să solicitați ISJ Bistrița- Năsăud revocarea acestora
Susținem sesizarea cu următoarele argumente:
I. Argumente care vizează nelegalitatea deciziilor de numire a noilor directori și lezarea dreptului elevilor la un învățământ predictibil, stabil și eficient
Suntem cu toții de acord ca mandatele actualilor directori de unități de învățământ din județul Bistrița- Năsăud au încetat prin ajungere la termen. Deși, inspectorul școlar general avea obligația de a depune diligențe pentru organizarea concursurilor și a asigura astfel predictibilitate managementului resurselor umane la nivelul fiecărei unități de învățământ, această obligație nu a fost îndeplinită.
Deciziile de numire a noilor directori în timpul anului școlar sunt extrem de paguboase pentru elevi. Primele consecințe ale deciziilor sunt următoarele:
– profesorul căruia i-a încetat mandatul de director se va întoarce pe postul pentru care s-a titularizat și va relua activitatea de predare- învățare la clasele la care ar fi predat dacă nu ar fi fost director
– profesorul care a predat la clasele respective își va înceta activitatea, mai înainte ca primul semestru al anului școlar să fie încheiat, și fie se va reîntoarce la postul de unde a fost detașat, fie va intra în rândul șomerilor ( situația suplinitorilor)
– profesorul care a predat la clasele la care ar fi predat profesorul detașat pe postul liber temporar urmare a ocupării funcției de director își va înceta activitatea de predare- învățare la clasele respective și fie se va întoarce la postul de unde a fost detașat, fie va intra în rândul șomerilor

– noul director numit în baza noii decizii va fi degrevat de ore, asta înseamnă că postul pe care l-a ocupat devine vacant temporar înainte de finalizarea primului semsetru al anului școlar
– cum se va asigura activitatea de predare- învățare la clasele respective până la aducerea unui nou profesor, rămâne o enigma
Consecințele asupra elevilor din clasele vizate direct de situația creeată de deciziile de numire a noilor directori sunt nefaste:
– Evaluarea elevilor pentru sfârșitul primului semestru este una compromisă, elevul fiind evaluat doar din perspectiva cunoștințelor teoretice, fiind imposibilă evaluarea practică- portofoliu, proiect, evaluarea întergii activități pe parcursul semestrului, întrucât dascălul sub supravegherea căruia a fost demartă procedura elaborării portofoliului sau a proiectului și-a încetat activitatea, iar elevul nu cunoaște cerințele și așteptările noului dascăl în acest tip de evaluare
– Este exclusă orice posibilitate ca în această perioadă elevii să beneficieze de activitatea de consolidare a cunoștințelor, întrucât noul dascăl nu cunoaște particularitățile de învățare individuale ale fiecărui elev, dificultățile pe care acesta le-a întâmpinat pe parcursul semestrului și nici cerințele unei pregătiri individuale, ceea ce acutizează starea de stress a minorului cu consecința abandonului școlar
– Apoi, clasele la care a predat noul director rămân descoperite la materia respectivă, în condițiile în care învățământul se desfășoară on line și e nevoie de nou profesor
– Și pentru aceste clase activitatea de evaluare semestrială este mai mult decât compromisă
Menționăm că, în fine, la nivel de politici este important de remarcat că în 2006 Consiliul European și‑a lansat programul intitulat „Construirea unei Europe cu și pentru copii” – un plan de acțiune transversală menit să abordeze problematica drepturilor copilului, care include adoptarea unor instrumente de definire a standardelor într‑o gamă largă de domenii. Prioritățile actuale se axează pe patru domenii principale:
• promovarea serviciilor și sistemelor în interesul copilului;
Categoric, aceste decizii nu promovează sistemul de învățământ in interesul copilului, astfel încât sunt contrare exigențelor europene.
Într-o altă ordine de idei, deciziile respective nu satisfac cerința unei juste motivări, astfel încât actul respectiv să fie în concordanță cu cerințele instanței europene. Sub aspectul motivării actului administrativ, Curtea Europeană de Justiţie a reţinut că motivarea trebuie să fie adecvată actului emis şi trebuie să prezinte de o manieră clară algoritmul urmat de instituţia care a adoptat măsura atacată, astfel încât să li se permită persoanelor vizate motivarea măsurilor şi de asemenea, să permită instanţelor efectuarea revizuirii actului, insuficienţa motivării sau nemotivarea atrăgând nulitatea.
În acelaşi sens, în cauza C 509/1993 s-a reţinut că o detaliere a motivelor este necesară şi atunci când instituţia emitentă dispune de o largă putere de apreciere întrucât motivarea conferă actului transparenţă, putându-se verifica în acest fel dacă actul este corect fundamentat.
Era mai mult decât necesară anunțarea intenției de recrutare a noilor directori, prezentarea modalității în care au fost alese noile persoane de către inspectorul școlar general, criteriile adoptate în alegere și justificarea că actualele cadre didactice cărora le-a încetat mandatul nu pot fi numite temporar pe funcția de director, până la finalizarea cursurilor școlare. Neparcurgerea acestor minime etape ne îndreptățesc să susținem că deciziile au fost emise printr-un exces de putere.
Într-o altă ordine de idei, la nivelul altor județe- exemplu: la nivelul județului Cluj- s-a adoptat soluția ca directorii cărora le-a încetat mandatul de director prin ajungere la termen să fie cadrele didactice detașate temporar pe această funcție pâna la finalul cursurilor școlare. Adoptându-se în aceste județe o atare conduită, opinăm că interesul superior al elevilor de predictibilitate și stabilitate a fost pe deplin respectat. Nu înțelegem de ce elevii din județul nostru sunt discriminați în aplicarea legii în rezolvarea aceleași situații.
Față de aspectele invederate, opinăm ca deciziile sunt nelegale, că afectează clasele de elevi direct vizate de aceste decizii, că procesul de învățământ la nivelul Județului Bistrița- Năsăud este subminat, fapt pentru care se impune reconsiderarea actelor de numire.
Deși am formulat plângere prealabilă, nu am primit niciun răspuns de la inspectorul școlar general, perpetuându-se astfel situația dezastruoasă pentru elevi.
Am sesizat implicit și Prefectul Județului. Cu toate că s-a recunoscut că petiția noastră este întemeiată nu a întreprins niciun demers de restabilire a legalității, nici nu s-a formulat o acțiune în contencios, deși legiuitorul a conferit acestei instituții o astfel de prerogativă.
II. Aspecte care vizează nelegalitatea procedurii de desființare clase cu un anumit profil la nivelul liceelor din județ
Sub aspectul tardivității, invocăm faptul că elevii clasei a VIII a încă de la intrarea în clasa a VIII a și-au conturat opțiunea pentru un profil sau altul sau pentru o clasă de profil sau alta. Prin urmare, un demers de desființare a unor clase ar fi trebuit finalizat și anunțat de la începutul lunii septembrie 2020, astfel încât elevul de clasa a VIII a să poață opta în cunoștință de cauză.
Ar fi fost necesară consultarea acestor elevi, consultarea asociațiilor de părinți și implicit autoritățile locale. Ar fi trebui să existe informare publică, transparență în luarea deciziilor, astfel incât dreptul de a opta al elevilor pentru o specializare sau alta să nu fie afectat.
Cu titlu exemplificativ:
La Liceul de Arte ”Corneliu Baba” s-a desființat singura clasă de arhitectură din județ, în condițiile în care rezultatele școlare au fost foarte bune , interesul elevilor pentru această clasă fiind extrem de ridicat.
La Liceul de Muzică Tudor Jarda s-a desființat singura clasă de muzică din județ.
La Liceul ”Radu Petrescu” Prundu Bârgăului a fost desființată clasa de servicii în condițiile în care acest liceu are rezultate școlare foarte bune și interesul elevilor din zona Văii Bârgăului este extrem de ridicat. Acest liceu deservește unele dintre cele mai mari unități administrativ teritoriale din județ.
La Liceul Agricol Beclean s-a desființat clasa cu profil veterinar, în condițiile în care accentul pe dezvoltarea agriculturii ce presupune și creșterea animalelor a fost intens mediatizat la nivel guvernamental- sunt programe de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltarea fermelor de animale, astfel încât specialiștii în domeniu sunt la fel de importanți.
La Liceul INFOEL se desființează clasa cu profil electric, în condițiile în care antreprenorii vorbesc din ce in ce mai mult de necesitatea forței de muncă măcar cu o minimă calificare.
Sunt câteva exemple din care rezulta modalitatea haotică în care inspectorul școlar general a procedat și care afectează atât dreptul elevilor, cât și dezvoltarea societății.
Față de aspectele invederate, opinăm că sesizarea este întemeiată.

Semnatari:

Ivan Bogdan-Gruia – Deputat

Suciu Vasile Daniel – Deputat

Ioan Deneș – Senator”

Pe de altă parte, deputatul Daniel Suciu a anunțat că a transmis o interpelare și ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, prin care solicită să ia măsuri pentru ca procesul educativ să nu fie afectat de aceste decizii.

În interpelarea sa, parlamentarul bistrițean susține că IȘJ Bistrița-Năsăud a dat dovadă de lipsă de transparență și că diminuarea cifrei de școlarizare a fost făcută cu încălcarea Legii 1/2011 privind asigurarea cadrului pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învățătură pe tot parcursul vieții.

”Nu cred că există în țară un inspector școlar mai încăpățânat, mai obedient politic și mai lipsit de transparență! Așa cum am promis, azi am trimis o interpelare ministrului Educației, cu speranța ca măcar clasele de arhitectură și muzică să fie salvate”, a anunțat Suciu.

Interpelarea adresată ministrului Educației poate fi consultată mai jos:

Reamintim că IȘJ Bistrița-Năsăud a finalizat proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022, care prevede reducerea unui număr de 26 de clase de liceu, învățământ profesional sau dual. Proiectul IȘJ Bistrița-Năsăud va fi înaintat Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru aprobare.

Related Articles

Leave a Comment