Acasa Administrație Primăria Năsăud scoate la concurs un post de medic la Direcția de Asistență Socială

Primăria Năsăud scoate la concurs un post de medic la Direcția de Asistență Socială

Publicat de Radu SÎRBU

Anunțul a fost făcut de către administrația orașului Năsăud în această dimineață. Este vorba de un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de familie la Serviciul Cabinete medicale școlare și Creșă din cadrul Direcției de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Primăria orașului Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de familie la Serviciul Cabinete medicale școlare și Creșă din cadrul Direcției de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud;
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, și respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanța de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Celelalte documente vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. În cazul schimbării numelui, documentele prevăzute mai sus se depun însoțite de documente care justifică acest lucru ( copii ale certificatelor de naștere, căsătorie etc)
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea Medicină de familie, postată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Primăriei orașului Năsăud, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, respectiv până la data de 05.07.2021, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în ”Viața medicală”(19.07.2021 – 18.09.2021).
Relații suplimentare se pot obține la compartimentul resurse umane, salarizare, tel: 0263361026.
Anunțul de concurs a apărut în ”Viața medicală” nr. 24/18.06.2021”,
se arată în anunțul semnat de primarul Dorin Nicolae Vlașin.

Related Articles

Leave a Comment